Havsforms förhållningssätt till frågor som rör hållbart företagande definieras i vår hållbarhetspolicy. Policyn visar hur vi långsiktigt skapar en hållbar utveckling för företaget, våra medarbetare och kunder utifrån de tre huvudperspektiven ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Policyn sätter ramverket för Havsforms agerande när det ska fattas kortsiktiga operativa beslut och även när företaget tittar på den mer långsiktiga strategiska utvecklingen.

Miljömässigt ansvar

För Havsform är det helt naturligt att den egna verksamheten genomsyras av miljöhänsyn. Havsforms miljöarbete bygger på att successivt miljöanpassa verksamheten och kontinuerligt följa upp vilka avtryck verksamheten gör på miljön.

För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Hållbarhetspolicyn och dess handlingsplan revideras årligen, med avsikt att minimera miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet.

Vi ser regelbundet över vår användning av oändliga resurser och har uttalade åtaganden som visar sig bl. a. genom:

  • Inköp – Vi väljer miljövänliga och ekologiska produkter framför andra alternativ. Våra produkter är lokalt tillverkade och kommer direkt från konsthantverkarna utan mellanhänder. 
  • Resurs- och energianvändning –  På Havsform eftersträvar vi alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi skickar i stor utsträckning fakturor, offerter och annan dokumentation digitalt. Från lokala butiker och privatpersoner får vi förbrukat emballage som vi återanvänder när vi packar beställningar. 

Socialt ansvar

Havsform har inga medarbetare. Däremot har vi, i det dagliga arbetet kontakter med personer som gör det möjligt att bedriva vår verksamhet. Det är konsthantverkare och leverantörer av tjänster. 

Gentemot kund ska vi upprätthålla en hög integritet, agera oberoende och professionellt. 

  • Värderingar – Vårt arbetssätt ska präglas av våra grundläggande värderingar: Kund- och affärsfokus, Entreprenörskap, Kvalitetsfokus och Eget ansvar.

Affärsmässig hållbarhet

Havsforms ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig leverantör av ekologisk kosmetika, med målsättning om stabil tillväxt och låg finansiell risk.  Vi vet att en stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder.

Havsform arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling genom att fokusera särskilt på tre områden:

  • Ökad kundnöjdhet och proaktivt förbättringsarbete

Löpande utvärdering och omvärldsbevakning är centralt i utvecklingen och kvalitetssäkringen av våra processer. 

Vi är öppna för att diskutera aktuella frågor med våra konsthantverkare, vars produkter vi saluför. Sådana tillfällen ger en möjlighet till ifrågasättande och reflektion och bidrar till att vi arbetar fram en effektiv process som håller hög kvalitet.

  • Stabil och god resultatutveckling

God lönsamhet och stark finansiell ställning är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med den ökade kundnöjdhet och det proaktiva förbättringsarbete Havsform strävar efter.

I alla beslut som fattas inom Havsform finns hållbarhetsaspekter med som en integrerad del. På så sätt skapas ett ansvarsfullt ekonomiskt arbete på både kort och lång sikt.

Inom företaget strävas alltid efter en god kommunikation och rapportering, både internt och externt, vilket bidrar till att stärka företagets kultur och en känsla av tillhörighet mellan Havsform som återförsäljare och våra samarbetspartners som är leverantörer av varor till sortimentet.

  • God etik och moral i det dagliga arbetet

Vi strävar efter att vid alla tillfällen fatta beslut med både hjärta och hjärna. Vi ser att vi i varje affärsmässigt beslut har valmöjligheten att också väga in hur beslutet kan påverka både människor, miljö och vår verksamhet. Vi står upp för våra etiska och moraliska ställningstaganden och vi delar med oss av och upplyser våra kunder om vårt sätt att arbeta. Vi väljer att inte endast fokusera på ekonomiska vinningar utan vi har en stark övertygelse om att de moraliska och etiska aspekterna måste vara närvarande i alla våra processer.